Pracownicy i społeczeństwo

Jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności społecznej wobec pracowników i ogółu społeczeństwa. Szanujemy i cenimy różnorodność kulturową, społeczną, polityczną i narodową wśród zatrudnionych u nas osób oraz w krajach i społecznościach, w których prowadzimy naszą działalność. W firmie i w łańcuchu dostaw zobowiązujemy się do przestrzegania praw pracowniczych obowiązujących na arenie międzynarodowej, takich jak wytyczne i standardy Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP).
Wraz ze standardami społecznymi DEKRA , które zostały przyjęte w 2019 r., zobowiązujemy się do przestrzegania zasad opartych na standardach MOP w następujących obszarach: dyskryminacja i niekorzystne warunki, równość szans, bezpieczeństwo i higiena pracy, godziny pracy i wynagrodzenie, wolność zrzeszania się i współdecydowania, wolność wypowiedzi i prywatność, a także wykluczenie pracy dzieci, pracy przymusowej, niewolnictwa i handlu ludźmi.
    Bezpieczeństwo i zdrowie naszych pracowników jest naszym priorytetem. Globalny zespół zarządzający bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia pracuje w całej grupie nad kontynuacją poprawy bezpieczeństwa pracy w DEKRA. Naszym celem jest zapobieganie i dalsze ograniczanie wypadków przy pracy oraz eliminowanie potencjalnych zagrożeń.
    Wymagamy zapewnienia bezpiecznych i zdrowych warunków pracy oraz przestrzegania co najmniej odpowiednich norm krajowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wewnętrzne zmiany w obszarze bezpieczeństwa i zdrowia oraz odpowiadające im kluczowe dane liczbowe są monitorowane i poddawane ocenie, a na ich podstawie opracowujemy i wdrażamy odpowiednie działania doskonalące.