Inicjatywy i standardy

Dzięki obowiązującym wewnętrznie standardom i procesom, a także poprzez wdrożenie odpowiednich środków, pracujemy nad osiągnięciem naszych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju. Kierujemy się przy tym uznanymi standardami międzynarodowymi.
  Firma DEKRA wspiera 10 zasad inicjatywy ONZ Global Compact (UNGC). UNGC to największa na świecie inicjatywa na rzecz odpowiedzialnego ładu korporacyjnego. Opierając się na 10 uniwersalnych zasadach i Celach Zrównoważonego Rozwoju (CZR), firma realizuje wizję inkluzywnej i zrównoważonej globalnej gospodarki z korzyścią dla wszystkich ludzi, społeczności i rynków, obecnie i w przyszłości.
  • Przedsiębiorstwa powinny wspierać działania na rzecz ochrony praw człowieka proklamowanych na szczeblu międzynarodowym; oraz
  • zapewnić, że ich działalność nie przyczynia się do naruszeń praw człowieka.
  • Przedsiębiorstwa powinny stać na straży wolności zrzeszania się i skutecznego uznawania prawa do rokowań zbiorowych;
  • eliminować wszelkie formy pracy przymusowej i obowiązkowej;
  • skutecznie znieść pracę dzieci; oraz
  • eliminować dyskryminację w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu.
  • Przedsiębiorstwa powinny wspierać ostrożne podejście do wyzwań środowiskowych;
  • podejmować inicjatywy promujące większą odpowiedzialność za środowisko; oraz
  • wspierać rozwój i rozpowszechnianie technologii przyjaznych dla środowiska.
  • Przedsiębiorstwa powinny przeciwdziałać korupcji we wszystkich jej formach, w tym wymuszeniom i łapówkarstwu.