Łańcuch dostaw i wartości

Zrównoważony rozwój odgrywa ważną rolę, począwszy od zaopatrzenia, poprzez procesy wewnętrzne, aż po relacje z klientami. W naszej praktyce zaopatrzeniowej przy wyborze dostawców oraz produktów i usług, których potrzebujemy, bierzemy pod uwagę kryteria społeczne, ekologiczne i etyczne. Opracowując nowe usługi lub ulepszając istniejące, dbamy również o to, by wnosić pozytywny wkład w zrównoważony rozwój i tworzyć wartość dodaną dla naszych klientów.
    Nasze wytyczne dotyczące zaopatrzenia uwzględniają kwestie zrównoważonego rozwoju w prowadzonych procesach zaopatrzeniowych. Od naszych dostawców wymagamy przestrzegania standardów zrównoważonego rozwoju. Są one określone w Ogólnych Warunkach Handlowych, a w szczególności w Kodeksie Postępowania Dostawców w obszarze Zrównoważonego Rozwoju . Zgodność z wymogami weryfikowana jest za pomocą audytów ukierunkowanych na ryzyko i popyt.
    Ogólne warunki handlowe określają jasne wymagania w zakresie ekologii (ochrona klimatu, zanieczyszczenie środowiska, system zarządzania środowiskowego), a także odpowiedzialności społecznej i etycznej biznesu (prawa człowieka, brak dyskryminacji, standardy MOP, bezpieczeństwo i higiena pracy, zgodność z przepisami).
    Zgodnie z naszym Kodeksem postępowania w zakresie zrównoważonego rozwoju oczekujemy, że nasi dostawcy będą przestrzegać zasad DEKRA w następujących czterech obszarach: zarządzanie zrównoważonym rozwojem i etyczne praktyki biznesowe, środowisko i ochrona klimatu, standardy społeczne i wspieranie praw człowieka oraz zrównoważony rozwój w zarządzaniu łańcuchem dostaw.
    Jak wskazaliśmy w naszym Kodeksie Postępowania Dostawców w obszarze Zrównoważonego Rozwoju, ważne są dla nas zarówno aspekty środowiskowe, jak i społeczne. Szczególnie ważną rolę odgrywa przestrzeganie praw człowieka i redukcja emisji gazów cieplarnianych. W tym kontekście dążymy również do wywierania pozytywnego wpływu na różnorodność i równość szans. Do ich promowania może przyczynić się także zarządzanie łańcuchem dostaw. Ważna jest dla nas różnorodność dostawców, dlatego najczęściej decydujemy się na współpracę z firmami o modelu biznesowym i organizacji wspierającej integrację, czy też z firmami będącymi w posiadaniu mniejszości chronionych lub kobiet. Zostało to określone w naszym Kodeksie Postępowania Dostawców w obszarze Zrównoważonego Rozwoju, a także jest uwzględniane w naszych ocenach dostawców. Wymóg ten dotyczy globalnych procesów zaopatrzeniowych DEKRA. Naszym celem jest uwzględnianie różnorodności dostawców w procesie ich wyboru, a tym samym wspieranie różnorodności także poza naszą własną organizacją. Wspieranie różnorodności i równości szans stanowi część naszej misji i dotyczy również naszych relacji biznesowych.
    Przykładem tego jest nasza współpraca z AfB gemeinnützige GmbH, firmą non-profit koncentrującą się na włączeniu społecznym, w zakresie renowacji i recyklingu sprzętu informatycznego.